انبارداری

کلیه موجودی های مواد باید تحت اختیار و ابواب جمعی یک انباردار مسؤل باشد. این شخص باید تجربه کافی در روشهای انبارداری داشته،لیاقت و کفایت اداره عملیات انبار را دارا باشد، در امانت و درستی او تردیدی نباشد و بتواند افراد تحت سرپرستی خود را به خوبی اداره کند.
شرح و وظایف و مسئولیت های انباردار به قرار زیر است:
الف) تمیز و مرتب نگهداشتن انبارها
ب) تحویل گرفتن مواد وارده به انبار پس از اطمینان از مطابقت آنها با مشخصات مندرج در برگ سفارش کالا و برگ رسید کالا یا در اعلامیه بدهکار انبار
ج) قرار دادن مواد در جای صحیح آنها در انبار
د) مقابله مانده های کارتهای انبار با موجودی های واقعی انبار
ه) ارسال تقاضای خرید کالا به اداره خرید در مواقعی که موجودی هر یک از اقلام به حد تجدید سفارش می رسد.
و) ممانعت از ورود اشخاص غیر مجاز به داخل انبارها.
ز) صدور مواد از انبار در مقابل حواله های انبار که به امضاهای مجاز رسیده باشد.
ج) تهیه گزارش مواد کم مصرف جهت اطلاع هیئت رئیسه.

تشکیلات داخلی انبارها

تقسیم بندی داخلی انبارها: قفسه ها و محفظه های محتوی مواد انبار باید در راهروی مشخص قرار گرفته باشند تا دسترسی به آنها به آسانی میسر باشد. در بسیاری از موارد ممکن است لازم باشد راهروهای کافی برای عبور وسایل گذاشت و برداشت مواد در داخل انبار تعبیه شود، در این صورت بهتر است خطوط سفیدی در کف انبار نقش شود که محل محفظه های مواد مختلف را مشخص نماید.

مزایای تمرکز انبارها:

مزایای انبارهای مرکزی در مقایسه با انبارهای فرعی به شرح زیر است:
الف) صرفه جویی در تعداد کارمندان و تمرکز متخصصین انبارداری در یک اداره.
ب) کاهش هزینه های دفتری و صرفه جویی در مدارک و نوشت افزار.
ج) امکان نظارت بهتر.
د) کارمندان انبارها با انواع مواد انبار آشنایی پیدا می کنند و در صورت غیبت هر یک از کارمندان سایرین می توانند کار او را انجام دهند.
ه) امکان تقسیم بندی بهتر انبارها
و) تسهیل کنترل موجودیها.
ز) امکان تقلیل موجودیها به حداقل و در نتیجه تقلیل فضای انبارها.
خ) کاهش مقدار کالای ناباب و کم مصرف.
ط) امکان تقلیل سرمایه مصرفی در موجودیها به حداقل.

معایب احتمالی تمرکز انبارها عبارتند از:

الف) افزایش هزینه حمل و نقل داخلی.
ب) محل انبارها ممکن است از بسیاری دوایر مصرف کننده دور باشد و موجب ناراحتی و تأخیر در تحویل جنس گردد.
ج) خرابی وسایل حمل ونقل داخلی یا بروز سایر موانع در انبارهای مرکزی موجب ایجاد وقفه در کار دوایر گردد.

استانداردهای سالن مونتاژ

– دمای سالن مونتاژ حداقل 15-20 درجه سانتی گراد (پروفیل 24 ساعت قبل از برش در آن دما قرار گیرد)
– میزکار یا چرخ دستی به صورتی طراحی شود که روی سطح پروفیل UPVC خط و خش ایجاد نکند.
– دستگاه های مونتاژ باید سالانه توسط متخصصین کالیبره شود.