• مالی و اقتصادیافزایش درآمد و سودآوری
  • مشتریان و بازارافزایش رضایت مشتریان و سهم بازار
  • زیست محیطی و اجتماعیبهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آلاینده های زیست محیطی ، ایفای تعهدات و مسئولیت های اجتماعی
  • فرایندهای داخلیبهبود و ارتقاء فرایندهای تولید ، فروش ، تامین و تدارکات
  • رشد و یادگیریارتقاء سطح بهره وری منابع انسانی
  • استقرار سیستم مدیریت کیفیتضرورت کنترل همه جانبه فعالیت ها
  • کاهش ضایعاتکنترل هزینه ها و استمرار تولید مرغوب
  • رضایتمندی مشتریدرک نیاز های مشتری ، وفاداری رفتاری ، وفاداری نگرشی