طراحی و تدوین کمپین های تبلیغاتی :
  • معرفی محصول یا سرویس جدید
  • جذب مشتریان جدید
  • افزایش سهم بازار
  • افزایش فروش
  • افزایش ارتباط با مشتریان فعلی
  • بدست آوردن بازار یا بازارهای جدید