شرایط اعطای نمایندگی

شرایط اعطای نمایندگی :

اطلاعات متقاضی نمایندگی از بازار محصول
شرایط مالی و اعتباری نمایندگی (ضمانت ملکی یا بانکی)
دانش فنی متقاضی
تجربه متقاضی در امر فروش محصول
حسن شهرت متقاضی
کادر فروش و تعداد افراد متخصص در فروش و بازاریابی
توانایی مدیریتی متقاضی
سابقه متقاضی در اخذ نمایندگی از سایر بنگاه ها
روابط عمومی
سطح آموزش کادر فروش متقاضی
محل دفتر متقاضی و ارتباطات تلفنی ، فکس ، اینترنت