آزمایشگاه رئال وین

آزمایشگاه رئال وین

در آزمایشگاه رئال وین ، پروفیل ها از جنبه های مختلفی مورد آزمایش و بررسی قرار می گیرند که در این بخش می توانید تست های صورت گرفته را مشاهده کنید.

مقاومت در برابر ضربه ناشي از سقوط جرم در دماهاي پايين

در اين آزمايش ابتدا ۱۰ نمونه ۳۰ سانتيمتري از پروفيل در دستگاه Freezer قرار داده و تا دماي ۱۵ – درجه سانتيگراد به مدت حداقل يکساعت نگهداري مي شوند، سپس توسط وزنه اي به جرم ۱ kg از ارتفاع ۱۵۰۰mm ، مورد تست ضربه قرار مي گيرند. طبق استاندارد RAL نبايد بيش از ۱۰ درصد از نمونه ها (بيش از يک پروفيل) شکسته شود.

رفتار پس از گرم شدن

در اين آزمايش، يک نمونه ۲۲ سانتيمتري به مدت نيم ساعت در دماي ۱۵۰ درجه سانتيگراد گرم شده، سپس در دماي محيط خنک مي شود . پس از انجام آزمايش، نمونه بايد فاقد هر گونه تغيير شکل ظاهري (اعم از چروک، ترک، …) باشد

تست جرم در واحد طول

نمونه ۲۵۰mm با دقت ۱mm اندازه گيري شده و جرم آن با دقت ۱ گرم سنجيده ميشود. جرم واحد محاسبه شده نبايد کمتر از ۹۵ درصد مقدار اسمي آن، طبق استانداردهاي ارائه شده باشد.

برگشت حرارت

سه مقطع پروفيل ۲۲۰mm انتخاب و با دو خط به فاصله تقريبي ۲۰۰mm در دو سمت سطح، به صورت عمود بر محور پروفيل نشانه گذاري مي شوند. اين نمونه ها پس از نشانه گذاري در کوره، با دماي ۱۰۰ درجه سانتي گراد به مدت يک ساعت قرار مي گيرد و پس از خنک شدن در دماي محيط، مجددا فاصله نشانه ها اندازه گيري مي شود.

براي هر نمونه و هر جفت علامت، ضريب برگشت حرارت به درصد محاسبه مي شود. طبق استاندارد RAL برای پروفيل هاي فرعي (زهوار، اتصال ، کاور ، رابط و…) نبايد درصد اختلاف برگشت حرارت بيش از ۳ درصد و براي پروفيل هاي اصلي بيش از ۲ درصد باشد. ضمنا براي پروفيل هاي اصلي، اختلاف درصد برگشت حرارت، بين دو طرف سطح نيز نبايد بيشتر از ۰٫۴ درصد باشد.

تست ابعاد و هندسه پروفيل

ضخامت سطح مقطع پروفيل ها، ضخامت جداره هاي داخلي و خارجی و همچنین هندسه پروفيل، با استفاده از ابزارهاي با دقت زياد، اندازه گيري و با ابعاد استاندارد مقايسه مي شود

تست کجي

به منظور اندازه گيري انحراف محور طولي پروفيل، دو نمونه ۱۰۰۰mm به صورت آينه وار روي يک سطح صاف کنار يکديگر قرار مي گيرند و به وسيله اندازه گيري دقيق، فاصله ايجاد شده در تمام محور طولي دو پروفيل، اندازه گيري مي شود. انحراف پروفیلها نبايد از ۱mm در کل طول يک متر تجاوز کند. به عبارتی فقط تا نیم میلی متر کجی یا انحراف در هر متر پروفیل قابل قبول است

تست جوش

سطح مقطع هاي پروفيل پس از مرحله جوش به صورت نمونه در آزمایشگاه رئال وین تحت تست جوش قرار مي گيرند. بر اساس استاندارد RAL هر يک از اين سطح مقطع ها بايد با رسیدن به نيروي مشخصي به مرحله شکست برسند، و در صورتي که زودتر از ميزان نيروي تعريف شده، پروفيل شکسته شود محموله توليدي مردود شناخته خواهد شد.